Українська Духовна академія рідновірів (Свідоцтво про реєстрацію № 58 від 25 вересня 2002 р.) — вищий духовний навчальний заклад, заснований  Релігійним центром Об’єднання рідновірів України (Свідоцтво № 33 від 24 травня 2001 р.) Статут Української Духовної академії рідновірів зареєстровано Державним комітетом України у справах релігій Постановою № 6/4 від 25.06. 2002 р.

Згідно зі Статутом, Релігійний центр Об’єднання релігійних громад рідновірів України (ОРУ) для виконання своїх статутних завдань у порядку, визначеному чинним законодавством України, має право «для релігійної освіти дітей і дорослих створювати відповідно до своїх внутрішніх настанов навчальні заклади і групи (недільні школи), а також проводити навчання в інших формах для вивчення основ віровчення рідновірів. Центр має право утворювати з правом юридичної особи духовні навчальні заклади для підготовки священнослужителів (Волхвів, жерців) та служителів інших необхідних спеціальностей рідновірів різних рівнів кваліфікації» (пункт 6.2.).

У Статуті Української Духовної академії рідновірів зазначено, що Академія у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України про свободу світогляду та віросповідання, іншими законодавчими актами України, у тому числі і міжнародними зобов’язаннями України у питаннях свободи совісті і релігії, а також цим Статутом та Внутрішніми правилами, згідно з рідновірською етикою та мораллю, що не суперечить законодавству України.

Головною метою Академії є богословська освіта та підготовка до практичної діяльності священнослужителів Рідної віри. В Академії можуть навчатися українці та представники інших слов’янських народів, які сповідують рідну віру і є посвяченими рідновірами (умови вступу див. у розділі Абітурієнти — документи, іспити).

Факультети Академії:

- Богословський (спеціальність: богослов рідної віри);
- Жрецький (спеціальність: жрець рідної віри).

Форма навчання: стаціонарна, заочна та екстернатна (індивідуальна); лекції та сесії проводяться двічі на рік.

 

2. Мета і завдання Академії

2.1. Головною метою Академії є богословська освіта та підготовка до практичної діяльності священнослужителів Рідної віри.

2.2. Сприяння релігійним громадам рідновірів ОРУ та найповнішому задоволенню релігійних потреб українців.

2.3. Відновлення богознавчих та світоглядних систем Рідної віри, науково-богословске обґрунтування основних засад, канонів, віровчення Рідної віри.

2.4. Надання богословської та методичної допомоги, консультацій священнослужителям, обрядодіям та сповідникам Рідної віри, забезпечення необхідною богословською літературою та методичними матеріалами.

2.5. Утворення бібліотек, читальних залів, звуко-відеостудії, фонотек, придбання комп’ютерної та іншої техніки, створення інтернетсторінок для здійснення мети та завдань Академії.

2.6. Сприяти відродженню рідновірського морального виховання, поважного ставлення до праці, сім’ї, виховання дітей в дусі українського патріотизму.

2.7. Налагоджувати зв’язки з близькими по вірі релігійними та громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном.

2.8. Проводити духовно-збагачувальні конференції священнослужителів Рідної віри, молодіжні семінари, публічні лекції, диспути та інші форми спілкування.

2.9. Видання та поширення богословської та науково-популярної літератури про основи Рідної віри.

2.10. Здійснювати інші, не заборонені чинним законодавством, духовно-просвітницькі завдання для досягнення мети діяльності Академії.

(Витяг зі Статуту УДАР)


4. Науково-богословська діяльність Академії

4.1. Взявши до уваги еволюцію українського язичництва, періодичне оновлення Рідної віри, Академія ставить за мету здійснення науково-богословського обґрунтування світоглядних, філософських основ Рідної віри, прагне піднімати на новий богословський рівень осмислення Предківської віри.

4.2. Академія спрямовує науково-богословські праці богословів Рідної віри, збирає багатий досвід наших Предків у галузі народної медицини, астрономії, астрології, обрядознавства, міфології, фольклору та ін. з метою упорядкування інформації та вироблення сучасних рекомендацій для практичного застосування в громадах рідновірів України.

4.3. З метою досягнення високого науково-богословського потенціалу Рідної віри при Академії створюється Вчена рада для захисту наукових робіт з історії, етнології та богослів’я Рідної віри.

4.4. До складу Вченої ради входять науковці та богослови Рідної віри, які працюють в Академії або приїздять до Києва з інших міст України

4.5. Вчена рада Академії виробляє свої внутрішні правила і порядок науково-богословської праці та захисту науково-богословських дисертацій.

4.6. Вченим богословам Рідної віри може присвоюватися науково-богословське звання доктор Богослів’я Рідної віри.

4.7. Вчена рада Академії приймає рішення про присвоєння науково-богословських ступенів та дає рекомендації щодо визначення фахового рівня професорсько-викладацького складу.

4.8. Для науково-богословської експертизи досліджень з Рідної віри при Академії створюється Вища атестаційна рада, до якої входять найзначніші в Україні та за її межами дослідники і фахівці Рідної віри.

4.9. Керівник Вищої атестаційної ради Рідної віри призначається Священною радою ОРУ.

4.10. Вища атестаційна рада підтверджує висновок Вченої ради Академії щодо присвоєння науково-богословських ступенів та видає відповідні посвідчення встановленого зразка.

(Витяг зі Статуту УДАР)

ОГОЛОШЕННЯ